ts200702.asiahouston-001.5547ts200702.asiahouston-002.5551ts200702.asiahouston-003.5572ts200702.asiahouston-004.5577ts200702.asiahouston-005.5578ts200702.asiahouston-006.5581ts200702.asiahouston-007.5590ts200702.asiahouston-008.5595ts200702.asiahouston-009.5599ts200702.asiahouston-010.5611ts200702.asiahouston-011.5617ts200702.asiahouston-012.5640ts200702.asiahouston-013.5653ts200702.asiahouston-014.5658ts200702.asiahouston-015.5664ts200702.asiahouston-016.5672ts200702.asiahouston-017.5675ts200702.asiahouston-018.5678ts200702.asiahouston-019.5681ts200702.asiahouston-020.5685